Opis zdjęcia nr 1

Regulamin Obiektu

 „Anna” – Pokoje Gościnne – Noclegi


Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Obiekt „ANNA” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości obiektu „Anna” zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie „Anna” określa „Cennik usług obiektu „Anna”.
5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
6. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u kierownictwa lub naszego pracownika.
W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
8. W obiekcie i ogólnodostępnych zasadach obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Właściciele obiektu, osoby decyzyjne lub im podległe nie mogą uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
Parking jest bezpłatny, monitorowany, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej.
Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gościa.
12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas opuszczania obiektu oraz trwania ciszy nocnej.
13. Gość może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych.
16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.
17. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
18. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez gościa rezerwacji pobytowej, jeśli
odwołanie nastąpiło na 5 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów, jednakże każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych, zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
20. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących gośćmi obiektu „Anna”) w pokojach bez zgody kierownictwa
– zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– palenie tytoniu na terenie obiektu
– wprowadzanie zwierząt
21 . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu „Anna” bez zachowania praw zwrotu uiszczonej należności.
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą na jego koszt odesłane pod wskazany adres bądź przechowywane na jego koszt wg stawek indywidualnie ustalanych.
24. Plac zabaw (sąsiadujący) dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
25. Osoby niezameldowane w obiekcie “ANNA” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 6.00 – 22.00 za zgodą kierownictwa.
26. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
27. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.annasandomierz.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa przy czynnościach meldunkowych oraz w pokojach gościnnych.
28. Personel obiektu służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.